برگزاری پنجمین و ششمین دوره آزمون توجیهی ویژه کارکنان بدو خدمت

پنجمین و ششمین دوره آزمون جامع توجیهی بدو خدمت ویژه کارکنان مجموعه وزارت بهداشت با هدف افزایش سطح آگاهی و شناخت کارکنان جدید الاستخدام در دانشکده علوم پزشکی مراغه برگزار شد.
1401/08/29
تعداد بازدید:1

حضور تیم پایش وزارت بهداشت در ستاد مرکزی دانشکده علوم پزشکی مراغه

تیم پايش ارزیابی عملکرد وزارت بهداشت: دانشکده علوم پزشکی مراغه در مدیریت منابع انسانی مطلوب عمل می کند.
1401/08/29
تعداد بازدید:5

اسامی بهورزان برای مصاحبه اعلام شد

به گزارش روابط عمومی، اسامی بهورزان واجد شرایط برای مصاحبه بهورزی دوره ی 31 و 32 اعلام شد.
1401/08/24
تعداد بازدید:19

برگزاری آزمون پذیرش بهورز

آزمون پذیرش بهورز برگزار شد
1401/07/16
تعداد بازدید:17

اخذ کارت ورود به جلسه آزمون بهورزی

دریافت کارت آزمون بهورزی
1401/07/10
تعداد بازدید:24

  محتوای 3

  اداره توسعه سازمان و سرمایه انسانی
  مدیریت امور مالی
  گروه برنامه ریزی بودجه و پایش عملکرد
  اداره منابع فیزیکی و طرح های عمرانی
  اداره امور پشتیبانی