حوزه معاونت توسعه مدیریت و منابع

معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشکده علوم پزشکی مراغه ، مسئول تأمین و توسعه منابع انسانی ، فیزیکی ، مالی و ایجاد بستر مناسب برای پشتیبانی از واحدهای آموزشی ، پژوهشی ، بهداشتی و درمانی در راستای تحقق اهداف دانشکده می باشد.

این معاونت از ادارات ، مدیریت و گروهها تشکیل یافته  که در فلوچارت سازمانی مربوطه به طور کامل شرح داده شده است