معرفی معاون توسعه مدیریت و منابع

 

 

 

نام:احمد
نام خانوادگی:مجتهدی
مقطع تحصیلی:دکتری
 

دارای  سوابق مدیریتی بشرح ذیل میباشد:
    
            رئیس شبکه بهداشتی و درمانی شهرستان ملکان      
            رئیس بیمارستان امیرالمومنین مراغه
            رئیس پزشکی قانونی شهرستان ملکان
            مدیر بیمارستان آموزشی و درمانی طالقانی تبریز
            رئیس شبکه بهداشتی و درمانی شهرستان مراغه
            معاون بهداشتی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی مراغه
            معاون توسعه مدیریت و منایع دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی مراغه